Державна податкова адміністрація україни - страница 10

^ ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ*

_____________________________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб) Номер реєстрації заяви 

Дата реєстрації заяви 

Податковий номер / номер та серія паспорта** 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника 

Результат розгляду заяви (зареєстровано, відмовлено в реєстрації, запропоновано подати нову заяву) 

Індивідуальний податковий номер платника 

Номер Свідоцтва / Спеціального свідоцтва 

Номер та серія бланка Свідоцтва / Спеціального свідоцтва 

Дата реєстрації платником податку 

Дата початку дії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва 

Спосіб та дата отримання Свідоцтва / Спеціального свідоцтва платником (поштою або під розписку платника чи Представника платника) 

Кількість засвідчених копій Свідоцтва / Спеціального свідоцтва та дата їх засвідчення 10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.  


Додаток 5
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Форма N 3-ПДВ 


^ ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ
ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

1. Найменування податкового органу, до якого подається заява   

  

2. Інформація про платника податку на додану вартість  

3. Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком "" або "+" згідно із статтею 184 розділу V Кодексу) 
  

Підпункт "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Кодексу. Дата сплати податкових зобов'язань " ___" ____________ 20__року 

  

Підпункт "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - особа прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу. Дата сплати податкових зобов'язань "___" ____________ 20__ року 

  

Підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, частина друга статті 6 Указу - особа реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість

  

Підпункт "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту (непотрібне закреслити) 

  

Підпункт "ґ" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - установчі документи особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними 

  

Підпункт "д" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута 

  

Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) 

  

Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - особу звільнено від сплати податку за рішенням суду 

  

Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - податкову реєстрацію особи анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду 

  

Підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність 

  

Підпункт "ж" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - в Єдиному державному реєстрі наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (непотрібне закреслити) 

  

Підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника ПДВ 

  

Підпункт "и" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання 


Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду "___" _____________ 20__ року.*

____________
* Заповнюється у разі повторного подання заяви.

Аркуш 1 
4. До заяви додаються:  

________________________________
(П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року
(дата) 

             М. П. 

  

  
5. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
(заповнюються службовими особами податкового органу)  

Аркуш 2  


Додаток 6
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

^ Форма N 6-РПДВ "___" ____________ 20__ року N _______________
(заповнюється у разі направлення платнику примірника рішення поштою) 
0914743659467898.html
0914848073391661.html
0915002629912557.html
0915147758730077.html
0915323935834634.html