Тку від лізингових операцій, які надає банк своїм контрагентам на підставі таких балансових розрахунків: середня вартість лізингового майна за період 4950 тис - страница 3ТЕСТИ

першого етапу кваліфікаційного іспиту

на отримання сертифіката аудитора банків

28 жовтня 2011 року


^ 1. Що не входить до складової орендної плати по лізинговим операціям?

1

Сума амортизації майна, що орендується;

2

Ризикова премія;

3

Вартість майна, що передане в лізинг;

4

Дохід лізингодавця за послуги, що надаються.


^ 2. Хто є пов`язаними особами банку?

1

Власники істотної участі в банку;

2

Акціонери банку, які не є власниками істотної участі в банку;

3

Працівники банку, відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

4

Власники банку.


3. Банк станом на 01.01.2011 року має наступні вихідні дані: середньорічні активи загальні – 286 722 тис.грн.; доходи загальні – 100 590 тис.грн.; процентні доходи – 59 049 тис.грн.; процентні витрати – 22 044 тис.грн.; надані кредити середньорічні – 139 122 тис. грн. .; підпроцентні зобов’язання – 66 426 тис.грн.; витрати загальні – 72 417 тис.грн. Визначити який буде чистий спред по банку.

1

1,84;

2

0,66;

3

12,04;

4

9,2.


^ 4. Ефективність операцій з платіжними картками розраховується як:

1

Різниця між кількістю емітованих карток на кінець та початок періодів;

2

Різницями між обсягами операцій, що проведені з використанням платіжних карток на кінець та початок періоду;

3

Відношення прибутку банку та його витрат за операціями з платіжними картками;

4

Відношення операцій, проведених через банкомати, до загальної кількості операцій, здійснених із використанням платіжних карток.


^ 5. Уніфікована звітність – це:

1

Скорочені фінансові звіти, що надаються банком без детальної розшифровки;

2

Узагальнюючі звіти банку;

3

Індивідуальна інформація учасників консолідації, що використовується материнським банком у процесі складання консолідованої фінансової звітності;

4

Звітність, яка використовується у процесі складання консолідованої фінансової звітності.


6. За якою вартістю відображаються цінні папери після визнання на дату балансу (крім цінних паперів, що утримуються до погашення, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії)?

1

За собівартістю;

2

За собівартістю, до якої додаються витрати, пов`язані з придбанням боргових цінних паперів, які збільшують (зменшують) суми премії (дисконту);

3

За справедливою вартістю;

4

За ринковою вартістю.
^ 7. Що не входить в загальну суму оцінки зобов’язання у щоденному балансі?

1

Заборгованість за нарахованими доходами, що визначені безнадійними;

2

Заборгованість банку за номінальною сумою боргу перед кредитором (депонентом), що зазначено у контракті;

3

Заборгованість за відсотками, які ще не сплачено кредитору банку (нараховані відсотки);

4

Сума неамортизованої премії або неамортизованого дисконту.


8. Згідно з нормами Господарського кодексу України до якого виду належить підприємство ТОВ „Аудит – 10” середньооблікова чисельність працюючих у якому за 2010 рік становила 60 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації послуг за 2010 рік становить один мільйон грн.?

1

Мале підприємство;

2

Середнє підприємство;

3

Велике підприємство;

4

Корпоративне підприємство.


^ 9. Чи можуть банки використовувати ощадні сертифікати власної емісії для забезпечення кредитів та чи потрібен при цьому дозвіл Комісії Національного банку?

1

Можуть використовувати, при цьому дозвіл на використання ощадних сертифікатів власної емісії обов`язково потрібен;

2

Не можуть використовувати;

3

Можуть використовувати, дозвіл на використання банками ощадних сертифікатів власної емісії для забезпечення кредитів не потрібен;

4

Можуть, але лише 10% від загальної суми емісії.


^ 10. Для підвищення ліквідності повинна простежуватись така тенденція:

1

Оборотність депозитів прискорюється;

2

Оборотність депозитів уповільнюється;

3

Оборотність депозитів вища ніж кредитів;

4

Оборотність кредитів вища ніж депозитів.


^ 11. Що не входить в балансову вартість довгострокових боргових цінних паперів під час їх придбання?

1

Номінальна вартість;

2

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами;

3

Сума неамортизованого дисконту або неамортизованої премії;

4

Сума накопичених відсотків до сплати на дату придбання.


^ 12. У балансі монетарні статті в іноземній валюті відображають:

1

За офіційним курсом до іноземних валют на дату балансу;

2

За офіційним курсом до іноземних валют на дату здійснення операцій;

3

За офіційним курсом до іноземних валют на дату визнання його справедливим;

4

В іноземній валюті, у якій здійснювалася операція.


^ 13. Визначити фінансовий результат від продажу на основі наведеної інформації.

15 вересня Банк реалізував раніше здійснену інвестицію в акції ПАТ „Укрхліб” за ринковою вартістю 40 000 грн., комісійні витрати за операцією – 300 грн. Станом на 15 вересня на балансу Банку залишки рахунків, на яких обліковані акції ПАТ „Укрхліб”, такі: Д-т 3005 „Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку” - 36 000 грн.; Д-т 3007 „Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку” – 1 800 грн.

1

2 500 грн;

2

1 800 грн;

3

1 500 грн;

4

2 200 грн.


^ 14. Неамортизований дисконт – це:

1

Різниця між номінальною вартістю цінних паперів та їх вартістю при первісному визнанні;

2

Сума дисконту, яку ще не віднесено на рахунки доходів банку;

3

Сума дисконту, яку ще не віднесено на рахунки витрат банку;

4

Процедура списання дисконту.


^ 15. Уцінка на дату балансу акцій, що обліковуються у портфелі банку на продаж, до справедливої вартості записується:

1

Д-т 3107 Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

К-т 6393 Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж;

2

Д-т 3190 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

К-т 3105 Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж;

3

Д-т 6393 Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

К-т 3107 Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж;

4

Д-т 6393 Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

К-т 7703 Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж.


16. Яким бухгалтерським проведенням оформлюється у банку Б операція щодо перерахування клієнтом банку А коштів клієнтові банку Б, якщо банк А має відкритий рахунок у банку Б?

1

Д-т 2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (платника)

К-т 1500 Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках;

2

Д-т 2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (платника)

К-т 1600 Кореспондентські рахунки інших банків;

3

Д-т 1500 Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках

К-т 2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (одержувача);

4

Д-т 1600 Кореспондентські рахунки інших банків

К-т 2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (одержувача).


17. Банк 10 березня підписав з ТОВ «Світоч» кредитну угоду про відкриття кредитної лінії у сумі 5 000 000 грн. Яке з наведених бухгалтерських проведень відображає реєстрацію здійсненої операції в обліку?

1

Д-т – Зобов’язання з кредитування, надані клієнтам

К-т – Контррахунок;

2

Д-т – Кредити, надані СГД

К-т – Поточний рахунок СГД;

3

Д-т – Зобов’язання з кредитування, надані клієнтам

К-т – Поточний рахунок СГД;

4

Д-т – Контррахунок

К-т - Зобов’язання з кредитування, надані клієнтам.


^ 18. Підвищення ліквідності забезпечується, якщо:

1

Оборотність депозитів прискорюється;

2

Оборотність депозитів уповільнюється;

3

Оборотність депозитів вища, ніж кредитів;

4

Оборотність кредитів вища, ніж депозитів.


^ 19. Теперішня вартість активу – це:

1

Сума коштів або вартість інших активів, яку банк очікує отримати від ліквідації (реалізації) необоротного активу після закінчення строку його корисного використання за мінусом витрат, пов’язаних з ліквідацією (продажем);

2

Чиста вартість його придбання або реалізації на активному ринку;

3

Дисконтована сума майбутніх чистих грошових надходжень, які очікуються від використання активу в процесі звичайної діяльності банку;

4

Сума, за якою може бути здійснений обмін активу в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.


^ 20. При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі дивіденди визнаються інвестором:

1

У момент прийняття рішення Правлінням емітента про виплату дивідендів та не впливають на балансову вартість інвестиції;

2

У момент їх оголошення та збільшують балансову вартість фінансової інвестиції;

3

У момент їх оголошення та зменшують балансову вартість фінансової інвестиції;

0926157162607436.html
0926229648774251.html
0926342874522968.html
0926473233147125.html
0926551966377790.html